Είσοδος Μελών

NewsLetter

captcha

Επικουρική Ασφάλιση Ηλεκτροτεχνιτών

Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος (Τ.Ε.Α.Η.Ε.) εντάχθηκε από την 1η Ιουνίου 2008 στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.)... 

  ...σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Νόμου 3655/08, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄ 58/03.04.2008.

Οι εργοδότες που ασφάλιζαν το προσωπικό τους στο Τ.Ε.Α.Η.Ε. έως τις 31 Μαΐου 2008, θα πρέπει από την 1η Ιουνίου 2008 και μετά να το ασφαλίζουν στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ.. Τα στοιχεία απασχόλησης και ασφάλισης δηλώνονται μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), η οποία υποβάλλεται στο αρμόδιο Υποκατάστημα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Η καταβολή των εισφορών θα γίνεται ενιαία, δηλαδή με μια καταβολή για τον μήνα αναφοράς (μισθολογική περίοδος).  

Για περισσότερες πληροφορίες οι εργοδότες παρακαλούνται να απευθύνονται στις κατά τόπο αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος.
pdf Εγκύκλιος ΙΚΑ 778.81 Kb

Νομοθεσία

 • ΦΕΚ 2760/Β΄/03-07-2019

  Σε συνέχεια των επίμονων ενεργειών της Ομοσπονδίας μας εκδόθηκε το ΦΕΚ 2760/Β΄/03-07-2019 με την απόφαση Αριθμ. 68781: Τροποποίηση της Φ.Α./9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 (Β΄2604) κοινής υπουργικής απόφασης “Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων”.

  Με την απόφαση με αριθμ.68781 ανανεώνεται η ημερομηνία της προθεσμίας καταχώρησης ανελκυστήρων έως τις 31-12-2021. Η συγκεκριμένη απόφαση αφορά όλους τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης. 

  Διαβάστε το ΦΕΚ 2760_Β_03_07_2019.pdf

   
 • Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

  Νέα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με διετή ισχύ

  SSE003.pdf

  O77P19_R19.pdf

  O77P20_R19.pdf