Είσοδος Μελών

NewsLetter

captcha

6/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση με κωδ. 04- Στέλεχος Πληροφοριακών Συστημάτων & Ηλεκτρονικής Προώθησης της Ομάδας Έργου της Πράξης 5047774

Ανακοίνωση

Αθήνα, 19/11/2021

Αρ. Πρωτ.: 4393

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (ΠΟΒΕΣΑ) στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα αντιμετώπισης επαγγελματικού κινδύνου, εξοικονόμησης ενέργειας μέσω σύγχρονων συστημάτων ανύψωσης και εφαρμογών “έξυπνων κτιρίων”» με MIS 5047774 και λαμβάνοντας υπόψη:

 • την υπ’ αριθμ. 4688/1004/Α3/2.9.2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης και την με αριθ. 582/Β3/107/28.01.2021 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης, ΕΠΑΝΕΚ/ΕΣΠΑ 2014-2020
 • την από 12/11/2021 Απόφαση του Δ.Σ. για την έγκριση της πρόσκλησης για τη θέση με κωδ. 04- «Στέλεχος Πληροφοριακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικής Προώθησης» της Ομάδας Έργου υλοποίησης της Πράξης

απευθύνει

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (6/2021) για τη θέση με κωδ. 04- «Στέλεχος Πληροφοριακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικής Προώθησης» της ομάδας έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων από 20/11/2021 μέχρι και την Δευτέρα 06/12/2021 και ώρα 15:00

5047774__Πρόσκληση_Στελέχους_Πληροφοριακών_Συστημάτων.pdf

5047774_Υπόδειγμα_Α_Αίτηση_Υποψηφιότητας_οκ.doc

5047774_Υπόδειγμα_Β_Βιογραφικό_Σημείωμα_οκ.doc

5047774_Υπόδειγμα_Γ_Υπεύθυνη_Δήλωση_οκ.doc

5047774_Υπόδειγμα_Δ_Σύμβαση_Στελέχους_Πλροφοριακών_Συστημάτων.pdf

Ypourgeio ependyseisFLNEAEKT

5/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση με κωδ. 04- Στέλεχος Πληροφοριακών Συστημάτων & Ηλεκτρονικής Προώθησης της Ομάδας Έργου της Πράξης 5035174

Ανακοίνωση

Αθήνα, 19/11/2021

Αρ. Πρωτ.: 4391

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (ΠΟΒΕΣΑ) στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων Όλων των Κλάδων του Ιδιωτικού Τομέα σε Αντικείμενα Διοικητικής Υποστήριξης και Επισκευής -Συντήρησης» με MIS 5035174 και λαμβάνοντας υπόψη:

 • την υπ’ αριθμ. 4928/1068/Α3/15.09.2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης και την με αριθ. 878/Β3/181/09.02.2021 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης, ΕΠΑΝΕΚ/ΕΣΠΑ 2014-2020
 • την από 12/11/2021 Απόφαση του Δ.Σ. για την έγκριση της πρόσκλησης για τη θέση με κωδ. 04 – «Στέλεχος Πληροφοριακών Συστημάτων & Ηλεκτρονικής Προώθησης» της Ομάδας Έργου υλοποίησης της Πράξης

απευθύνει

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (5/2021) για τη θέση με κωδ. 04 – «Στέλεχος Πληροφοριακών Συστημάτων & Ηλεκτρονικής Προώθησης» της ομάδας έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων από 20/11/2021 μέχρι και την Δευτέρα 06/12/2021 και ώρα 15:00

5035174_Προσκλησης_Στελέχους_Πληροφορικής_ΠΟΒΕΣΑ.pdf

5035174_Υπόδειγμα_Α_Αίτηση_Υποψηφιότητας-4.doc

5035174_Υπόδειγμα_Β_Βιογραφικό_Σημείωμα-4.doc

5035174_Υπόδειγμα_Γ_Υπεύθυνη_Δήλωση-4.doc

5035174_Υπόδειγμα_Δ_Σύμβαση_Στ_Πληροφορικής-ΠΟΒΕΣΑ.pdf

Ypourgeio ependyseisFLNEAEKT

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Επιλεγέντα/ Επιλεγείσας Υποψήφιου /ας της υπ' αριθμ. 4/2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αθήνα, 18.11.2021

Αριθμ. Πρωτ.: 4389

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οριστικού Πίνακα Επιλεγέντα/Επιλεγείσας Υποψηφίου/ας

Της υπ’ αριθμ. 4/2021

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για τη θέση με κωδ. 02 – Στέλεχος Δημοσιότητας της Ομάδας Έργου

Της Πράξης

«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων Όλων των Κλάδων του Ιδιωτικού Τομέα σε Αντικείμενα Διοικητικής Υποστήριξης και Επισκευής -Συντήρησης»

με Κωδ. ΟΠΣ 5035174

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (ΠΟΒΕΣΑ) στο πλαίσιο της Πράξης«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων Όλων των Κλάδων του Ιδιωτικού Τομέα σε Αντικείμενα Διοικητικής Υποστήριξης και Επισκευής -Συντήρησης» με Κωδ. ΟΠΣ 5035174 που υλοποιείται σύμφωνα με Την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 4928/1068/Α3/15.09.2020 Απόφαση Ένταξης και την με αρ. Πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 878/Β3/181/09.02.2021 1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ), λαμβάνοντας υπόψη:

 • Την από 16.10.2021 Απόφαση του φορέα για την έγκριση της πρόσκλησης για τη θέση με κωδ. 02 – Στέλεχος Δημοσιότητας της Ομάδας Έργου υλοποίησης της Πράξης
 • Την υπ αριθμ 4/2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της ομάδας έργου της Πράξης

 • Τα υπ’ αριθμ 1/04.11.2021 και 2/11.11.2021 πρακτικά της Επιτροπής επιλογής και αξιολόγησης υποψηφίων για τη θέση με κωδ. 02 – Στέλεχος Δημοσιότητας της ομάδας έργου της Πράξης

 • Την από 12.11.2021 Απόφαση του Φορέα για αποδοχή και έγκριση των υπ’ αριθμ 1/04.11.2021 και 2/11.11.2021 πρακτικών Επιτροπής επιλογής και αξιολόγησης υποψηφίων για τη θέση με κωδ. 02 – Στέλεχος Δημοσιότητας της ομάδας έργου της Πράξης

Ανακοινώνει

Τον Οριστικό Πίνακα Επιλεγέντα/Επιλεγείσας Υποψηφίου/ας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 4/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέοντος για τη θέση με κωδ. 02 – Στέλεχος Δημοσιότητας της Ομάδας Έργου της Πράξης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Βλασόπουλος Π. Γεώργιος

Ypourgeio ependyseisFLNEAEKT

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Επιλεγέντα/ Επιλεγείσας Υποψήφιου /ας της υπ' αριθμ. 3/2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αθήνα, 18.11.2021

Αριθμ. Πρωτ.: 4387

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οριστικού Πίνακα Αξιολόγησης Υποψηφίων

Της υπ’ αριθμ. 3/2021

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για τη Θέση με κωδ. 03- «Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης – Υπεύθυνος Φυσικού Αντικειμένου» της Ομάδας Έργου

Της Πράξης

«Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα αντιμετώπισης επαγγελματικού κινδύνου, εξοικονόμησης ενέργειας μέσω σύγχρονων συστημάτων ανύψωσης και εφαρμογών "έξυπνων κτιρίων"»

με Κωδ. ΟΠΣ 5047774

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΟΒΕΣΑ) στο πλαίσιο της Πράξης ««Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα αντιμετώπισης επαγγελματικού κινδύνου, εξοικονόμησης ενέργειας μέσω σύγχρονων συστημάτων ανύψωσης και εφαρμογών "έξυπνων κτιρίων"» με Κωδ. ΟΠΣ 5047774 που υλοποιείται σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ Α.Π. 4688/1004/Α3/2.9.2020 και την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ Α.Π.: 582/Β3/107/28.01.2021 1η τροποποίηση Απόφαση Ένταξης της πράξης με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ), λαμβάνοντας υπόψη:

 • Την από 04.10.2021 Απόφαση του φορέα για την έγκριση της πρόσκλησης για τη Θέση με κωδ. 03- «Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης – Υπεύθυνος Φυσικού Αντικειμένου» της Ομάδας Έργου υλοποίησης της Πράξης
 • Την υπ αριθμ 3/2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Θέση με κωδ. 03- «Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης – Υπεύθυνος Φυσικού Αντικειμένου» της ομάδας έργου της Πράξης
 • Τα υπ’ αριθμ 1/22.10.2021 και 2/01.11.2021 πρακτικά της Επιτροπής επιλογής και αξιολόγησης υποψηφίων για τη Θέση με κωδ. 03- «Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης – Υπεύθυνος Φυσικού Αντικειμένου»της ομάδας έργου της Πράξης
 • Την από 12.11.2021 Απόφαση του Φορέα για αποδοχή και έγκριση των υπ’ αριθμ 1/22.10.2021 και 2/01.11.2021 πρακτικών Επιτροπής επιλογής και αξιολόγησης υποψηφίων για τη στελέχωση της ομάδας έργου της Πράξης

Ανακοινώνει

Τον Οριστικό Πίνακα Επιλεγέντα/Επιλεγείσας Υποψηφίου/ας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 3/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέοντος για τη Στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Βλασόπουλος Π. Γεώργιος

Οριστικός_Πίνακας_Επιλεγέντα-Επιλεγείσας_Υποψηφίου-ας.pdf

Ypourgeio ependyseisFLNEAEKT

 

Δελτίο τύπου: Πολυτεχνείο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πέρασαν ήδη 48 χρόνια από το ξεσηκωμό του λαού και της νεολαίας στην εξέγερση του Πολυτεχνείου ενάντια στη χούντα, το Νοέμβρη του 1973.

Το μήνυμα του Πολυτεχνείου και ο διαρκής αγώνας για κοινωνική δικαιοσύνη, ελευθερία και δημοκρατία  είναι σήμερα πιο επίκαιρα από ποτέ. Όσα πρεσβεύει η εξέγερση του Πολυτεχνείου αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία σήμερα, όπου βιώνουμε τις πρωτόγνωρες συνθήκες μιας πανδημίας, με ταυτόχρονα ακρίβεια και οικονομική κρίση.

Σήμερα εξακολουθούμε να τιμάμε τους νεκρούς του Πολυτεχνείου, τη μνήμη τους και την προσφορά τους στη δημοκρατία, στην ελευθερία, στην κοινωνική δικαιοσύνη και στην εθνική ανεξαρτησία.

Και συνεχίζουμε τον αγώνα τους ενωμένοι για ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας.

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ.

ΔελτίοΤύπου: Σε συνέχεια της συνάντησης με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κο Σκρέκα

Η Ομοσπονδία μας μετά από έγραφα αιτήματα την 2/7/2021, την 14/7/2021, την 27/7/2021, την 28/8/2021και την 10/10/2021 συναντήθηκε την Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021 με τον Υπουργό κο Σκρέκα Κων/νο.

Την Ομοσπονδία μας εκπροσώπησαν  ο Συνάδελφος Πρόεδρος Βλασόπουλος Π. Γεώργιος και ο Συνάδελφος Γεν. Γραμματέας Χασιώτης Χρήστος. Κατά τη συνάντηση μας, υπενθυμίσαμε στον Υπουργό κο Σκρέκα ότι μέχρι πρότινος κανένα πρόγραμμα από το «εξοικονομώ κατ΄ οίκον» δεν συμπεριλάμβανε τον τομέα των κοινόχρηστων μηχανισμών των κτηρίων .

διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου: Σε συνέχεια της συνάντησης με τη Γ.Γ.Βιομηχανίας κα Ευτυχίδου

Η Ομοσπονδία μας υπέβαλε έγγραφο αίτημα προς τη νέα Γενική Γραμματέα της Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης  κα Θέμις Ευτυχίδου για συνάντηση στις 15 Σεπτεμβρίου 2021. Η αποδοχή του αιτήματός μας από την κα Ευτυχίδου ήταν άμεση και η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2021. Την Ομοσπονδία μας εκπροσώπησαν ο Συνάδελφος Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας Βλασόπουλος Π. Γεώργιος και ο Συνάδελφος Πρόεδρος του Συνδέσμου της Αθήνας και μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας Αγαπητός Ιωάννης.

διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου: Επιστολή προς Υπουργό Παιδείας κα Κεραμέως

Η Ομοσπονδία μας κατέθεσε έγγραφο αίτημα στις 08 Οκτωβρίου 2019 προς την Υπουργό Παιδείας κα Κεραμέως για τα θέματα της διδακτέας ύλης στο τμήμα ’’’Τεχνικός Ανελκυστήρων’’’ και της εξεταστέας ύλης στη διαδικασία της πιστοποίησης συναισθανόμενη την αγωνία των αποφοίτων των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. .

διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου: Συμμετοχή στο 25ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Ηλεκτρολόγων Ελλάδας

Στο 25ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Ηλεκτρολόγων Ελλάδας εκπροσώπησε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Εγκαταστατών Ανελκυστήρων, ο Συνάδελφος Πρόεδρος Βλασόπουλος Π. Γεώργιος.

διαβάστε περισσότερα

242913856 301933628173610 4136732951606347530 n248346418 167185922208818 8069096825162023162 n

247870760 2343018549166439 5294562007743600465 n

Ανακοίνωση Προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων της υπ' αριθμ. 4/2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5035174

Αθήνα, 05.11.2021

Αριθμ. Πρωτ.: 4372

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων

Της υπ’ αριθμ. 4/2021

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για τη Θέση με κωδ. 02 – Στέλεχος Δημοσιότητας της Ομάδας Έργου

Της Πράξης

«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων Όλων των Κλάδων του Ιδιωτικού Τομέα σε Αντικείμενα Διοικητικής Υποστήριξης και Επισκευής -Συντήρησης»

με Κωδ. ΟΠΣ 5035174

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΟΒΕΣΑ) στο πλαίσιο της Πράξης«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων Όλων των Κλάδων του Ιδιωτικού Τομέα σε Αντικείμενα Διοικητικής Υποστήριξης και Επισκευής -Συντήρησης» με Κωδ. ΟΠΣ 5035174 που υλοποιείται σύμφωνα με Την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 4928/1068/Α3/15.09.2020 Απόφαση Ένταξης και την με αρ. Πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 878/Β3/181/09.02.2021 1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ),

Ανακοινώνει

Τον προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 4/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέοντος για τη Στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης.

Κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ασκήσεως ένστασης ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι την ώρα 15:00 της τρίτης (3ης) εργάσιμης ημέρας από την επομένη της ανάρτησης τους, ήτοι στις 10.11.2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ 4/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Βλασόπουλος Π. Γεώργιος

Πίνακας_Προσωρινών_Αποτελεσμάτων-3.pdf

Ypourgeio ependyseisFLNEAEKT

 

Νομοθεσία