Σκοποί

Σκοποί της Ομοσπονδίας αυτής είναι η διεκδίκηση, η διαφύλαξη και προστασία, η μελέτη και προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. Ειδικότερα η Ομοσπονδία σκοπούς έχει :

1. Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στους κλάδους των βιοτεχνών εγκαταστατών και συντηρητών ανελκυστήρων με τη γενίκευση της συμμετοχής όλων στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και μέσα από αυτές, στις αντίστοιχες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.
2. Τη συστηματική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.
3. Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών με την οργάνωσή τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς, κάθε οικονομικής μορφής, για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και παραγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.
4. Την ανάπτυξη πνεύματος και αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών.
5. Την καλλιέργεια, εξύψωση και υπεράσπιση των πανανθρώπινων ιδανικών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της Εθνικής ανεξαρτησίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της Ειρήνης.
6. Την ανάπτυξη δραστηριότητας για την υποστήριξη των πιο πάνω στόχων και για την ανύψωση του βιοτικού, επαγγελματικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών της.
7. Τη συμμετοχή στην υπογραφή συλλογικών συμβάσεων σχετικά με τα συμφέροντα των μελών της.
8. Τη συνεργασία με επαγγελματικούς και επιστημονικούς οργανισμούς και γενικά κάθε φορέα που επιδιώκει παρόμοιους σκοπούς για την προώθηση των κοινών σκοπών.
9. Την προσπάθεια για τη δημιουργία της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για τη βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης των απασχολουμένων με τον ανελκυστήρα.

Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών η Ομοσπονδία :
1. Απευθύνεται στις δημόσιες αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές οργανώσεις, τους αγροτικούς συλλόγους, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των παραγωγικών τάξεων εσωτερικού ή εξωτερικού και στους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, για κάθε ζήτημα που αφορά στα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών τους, γενικά ή επιμέρους, για τη διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή αποφάσεων που αφορούν τα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών και γενικότερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.
2. Διεξάγει κάθε νόμιμης μορφής κινητοποιήσεις και δραστηριότητες, για την επίλυση των απασχολούντων του κλάδους προβλημάτων και την περιφρούρηση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών των Οργανώσεων της.
3. Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και της δημόσιας διοίκησης πάνω στα θέματα που ενδιαφέρουν τον κλάδο και την προβολή αυτών.
4. Επιδιώκει την εκπροσώπηση της ομοσπονδίας σε Συμβούλια, κρατικές επιτροπές και Οργανισμούς και την τοπική Αυτοδιοίκηση, πάνω σε θέματα που άμεσα ή έμμεσα αφορούν τον κλάδο.
5. Εκδίδει βιβλία, έντυπα επαγγελματικού και μορφωτικού ενδιαφέροντος και ενισχύει τέτοια έντυπα, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του συνδικαλιστικού κινήματος και την επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση σε θέματα του κλάδου.
6. Συμπράττει και συνεργάζεται με συνδικαλιστικούς και άλλους φορείς σε κοινούς στόχους ανάπτυξης και προαγωγής των συλλογικών συμφερόντων των μελών.
7. Μετέχει οργανικά σε μια τριτοβάθμια ομοιοεπαγγελματική συνδικαλιστική Οργάνωση (Συνομοσπονδία) με ταυτόσημους γενικά σκοπούς και επιδιώξεις.
8. Συγκροτεί τον κατάλληλο υπηρεσιακό και γραφειακό μηχανισμό της Ομοσπονδίας και πλουτίζει αυτόν με τα απαραίτητα μέσα.
9. Συνιστά επιτροπές μελέτης των προβλημάτων του κλάδου και
10. Μελετά και επεξεργάζεται νόμους, διατάξεις και συμβάσεις και υποβάλλει τις απόψεις της πάνω σ΄ αυτές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επαγρυπνεί για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του καταστατικού, με πνεύμα προσήλωσης στην πραγματοποίηση των σκοπών της Ομοσπονδίας και την περιφρούρηση και προαγωγή των συμφερόντων των μελών.